Consultatii de specialitate

Home / Prima Pagina / Consultatii de specialitate

Oferim asistenta la achizitionarea unei proprietati; Demersuri si acte necesare in vederea intocmirii documentatiilor tehnice cadastrale; Detineti un imobil care nu are numar postal si v-ati lovit de problema atribuirii acestuia? Societatea noastra face demersurile si intocmeste documentatiile tehnice care stau la baza obtinerii avizului tehnic dat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara care ulterior va fi folosit in dosarul depus la Primarie in urma caruia vi se va atribui numar postal. Documentele ce trebuie puse la dispozitia noastra de catre beneficiar sunt: –          Actele de proprietate ale imobilului in cauza (Titlu de proprietate, Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor, Act de donatie, Sentinta Judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, etc.) in copie legalizata; –          Certificat Fiscal eliberat de catre Administratia financiara de care apartine imobilul; –          Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor  in copie (Certificat de Inregistrare Unica in cazul persoanelor juridice); Conventia incheiata intre beneficiar si executant conform anexei 1, cererea de receptive a documentatiei conform anexei 2 si declaratia proprietarului conform anexei 5 semnate de catre beneficiar (stampilate in cazul persoanelor juridice); Ulterior incheierii conventiei intre beneficiar si executant si a punerii la dispozitie a tuturor actelor mentionate mai sus necesare definitivarii documentatiei cadastrale, se realizeaza impreuna cu beneficiarul masuratorile ce stau la baza identificarii limitelor imobilului si a elementelor componente ale acestuia; Documentatia rezultata este inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea avizarii (obtinerii avizului tehnic pentru planul de amplasament si delimitare a imobilului conform anexei 11) cu termen de solutionare 21 de zile lucratoare. Dupa obtinerea avizului tehnic se intocmeste o noua documentatie de atribuire a numarului postal ce se va inainta catre Primarie cu termen de solutionare 30 de zile lucratoare. Obtinerea de avize tehnice de la OCPI pentru: –          Inceperea lucrarilor de specialitate –          Certificat de urbanism –          PUZ – Plan urbanistic zonal –          PAC – Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire –          PUD – Plan urbanistic de detaliu ACTE NECESARE AVIZ TEHNIC OCPI –          Documentatia cadastrala existenta – copie xerox; –          Actele de proprietate – copii xerox; –          Actele de identitate  ale proprietarului (BI/CI/certificate de inmatriculare – pers juridice) – copii xerox; Extras de carte funciara pentru informare (recent, max. 3luni) – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).

Topographic Engineering